Bảng cấp độ truyện trong phần mềm Monkey Stories

Monkey Stories áp dụng hệ thống Tiêu chuẩn Chung của Mỹ trong giảng dạy tiếng Anh đối với học sinh mầm non, tiểu học và trung học (CCSS) và hệ thống đo lường độ phức tạp của văn bản tiếng Anh (Lexile Text Measure).

Phương pháp đo lường định tính

- Tính dự đoán của truyện

- Cấu trúc câu

- Hình ảnh minh họa

- 11 chủ đề truyện quen thuộc và cần thiết nhất cho trẻ trong độ tuổi 0-10 tuổi

Phương pháp đo lường định lượng

- Số từ trong truyện

- Độ dài mỗi câu

- Mức độ khó của cấu trúc sử dụng trong truyện

- Mức độ khó của kiến thức và nội dung truyện

- Điểm Lexile

Sau khi nghiên cứu người dùng đối với trẻ học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2, Monkey Stories chia cấp độ truyện theo tuổi và giai đoạn phát triển ngôn ngữ của trẻ như sau:

BẢNG CẤP ĐỘ TRUYỆN MONKEY STORIES

Trình độ

PreK

K

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Cấp độ

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Coming soon

Coming soon

Coming soon

Coming soon

 

- Trẻ bắt đầu được

- Trẻ hiểu và nắm sơ bộ

- Trẻ có thể tự ghép và đọc từ có

- Trẻ có thể tự ghép

- Trẻ có thể đọc

- Trẻ có thể đọc trôi

- Trẻ có thể đọc trôi

 

tiếp xúc với sách và

bảng chữ cái, phân biệt

2 âm tiết, có thể đọc nhiều từ

và đánh vần từ dài

nhiều loại truyện

chảy và tự tin nhiều

chảy và tự tin nhiều

 

bắt đầu tiếp cận

chữ in thường và in hoa

phổ biến

- Trẻ có thể đọc và

tiểu thuyết, văn

thể loại truyện

thể loại truyện

 

tiếng Anh

- Trẻ bắt đầu học phát

- Trẻ hiểu câu dài hơn và các hội

hiểu các câu dài và

chương và khoa

- Trẻ tự đọc trong

- Trẻ tự đọc trong

 

- Trẻ bắt đầu tiếp

âm, có thể đọc được một

thoại đơn giản

phức tạp hơn

học

thời gian dài

thời gian dài

 

xúc hoặc đã nhớ

số từ đơn giản và phổ

- Trẻ có thể hỏi và trả lời các câu

- Trẻ có thể đoán

- Trẻ có thể tự đọc

- Trẻ biết so sánh

- Trẻ biết so sánh các

 

bảng chữ cái

biến

hỏi để giúp làm rõ nghĩa của từ

nghĩa của từ mới

nhanh và trôi chảy

bối cảnh, chủ đề và

truyện thuộc cùng

Đối tượng phù hợp

- Trẻ hiểu một số hoặc toàn bộ hình ảnh và biết dựa vào

- Trẻ phân biệt các kiểu văn bản thông dụng (thơ, truyện...)

hoặc cụm từ trong truyện

- Trẻ biết dùng hình ảnh và chi tiết trong truyện để suy luận

thông qua hình ảnh và ngữ cảnh truyện

- Trẻ có thể tự đọc

hơn trong khoảng thời gian dài hơn

các tình huống trong các truyện với nhau

thể loại với nhau

 

hình ảnh để phán

- Trẻ nhận biết nhân vật,

nghĩa của từ mới và mô tả nhân

trong một khoảng

 

 

 

 

đoán sơ bộ nội dung

chi tiết chính và các diễn

vật, diễn biến của truyện

thời gian ngắn

 

 

 

 

truyện

biến chính trong truyện

- Trẻ có thể so sánh các diễn

 

 

 

 

 

 

 

biến và trải nghiệm của các nhân

 

 

 

 

 

 

 

vật trong truyện với nhau

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ có thể hiểu thông điệp và

 

 

 

 

 

 

 

bài học từ truyện

 

 

 

 

Điểm Lexile

BR100L - 100L

BR – 200L

200L-530L

420L - 650L

520L - 820L

740L - 940L

830L - 1010L

Số từ

- Trung bình mỗi

- Trung bình mỗi trang 2 -

- Trung bình mỗi trang: 6 từ

- Truyện nhiều trang

- Truyện nhiều

- Truyện nhiều

- Truyện nhiều trang

 

trang 1 - 3 từ

8 từ

- 12-16 trang/truyện

- Sử dụng câu dài

trang

trang

- Sử dụng câu dài

 

- Mỗi truyện: 16 - 24

- Mỗi truyện: 21 - 80 từ

 

hơn

- Sử dụng câu dài

- Sử dụng câu dài

hơn

 

từ

 

 

- Từ vựng khó hơn

hơn

hơn

- Từ vựng khó hơn

 

 

 

 

 

- Từ vựng khó

- Từ vựng khó hơn

 

 

 

 

 

 

hơn

 

 

Cấu trúc và

Lặp lại từ vựng hoặc

Từ vựng và cấu trúc liên

- Ít cấu trúc lặp lại

Sử dụng cấu trúc câu

Sử dụng cấu trúc

Sử dụng cấu trúc

Sử dụng cấu trúc câu

tính lặp lại

cấu trúc tất cả trang

tục được lặp lại trong

- Sử dụng nhiều đối thoại trong

đa dạng và phức tạp

câu đa dạng và

câu đa dạng và

đa dạng và phức tạp

 

trong truyện

truyện, có sự thay đổi

truyện

hơn

phức tạp hơn

phức tạp hơn

hơn

 

 

tăng dần theo cấp độ

- Nhiều cấu trúc câu phức tạp

 

 

 

 

Chủ đề -

Cỡ chữ to nhất

- Hình ảnh đơn giản, bám

- Truyện có tình tiết và nhân vật

Nội dung tranh chỉ

Nội dung tranh chỉ

Nội dung tranh chỉ

Nội dung tranh chỉ

Minh họa

Hình ảnh đơn giản,

sát nội dung chữ mỗi

- Bổ sung thêm nhiều chủ đề

mô tả một phần nội

mô tả một phần

mô tả một phần nội

mô tả một phần nội

 

bám sát nội dung

trang

khoa học

dung chữ mỗi trang

nội dung chữ mỗi

dung chữ mỗi trang

dung chữ mỗi trang

 

mỗi trang

- Chủ đề quen thuộc

 

truyện

trang truyện

truyện

truyện

Các bạn đang đọc: Bảng cấp độ truyện trong phần mềm Monkey Stories